Environmental Policy

environmental-policy

บริษัท นิปปา (ประเทศไทย) จำกัด มีความตระหนักถึงความรับผิดชอบในด้านสิ่งแวดล้อมที่มีต่อพนักงานและต่อสังคม  จึงได้จัดทำระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม  เพื่อเป็นแนวทางในการนำไปปฏิบัติเพื่อให้บรรลุผล ดังนี้

Nippa (Thailand) Co., Ltd. recognizes of environmental responsibilities on associate and society. Therefore, we have established an Environmental Management System for our operations in order to achieve this.

  1. บริษัทจะปฏิบัติ และดำเนินงานให้สอดคล้องกับข้อกำหนดของกฎหมายสิ่งแวดล้อมและข้อกำหนดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการสิ่งแวดล้อม / The company will implement comply with environmental legal and other requirement relate with environmental.
  2. บริษัทมุ่งมั่นที่จะลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ  จะป้องกันและควบคุมการเกิดมลพิษที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมของบริษัท และปรับปรุงให้ดีขึ้น / The company will protect and Control the pollution emission to environment from all activities of the company and perform continual improvement.
  3. บริษัทมุ่งมั่นที่จะติดตาม และประเมินการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมให้เป็นไปตามแผนการจัดการที่วางไว้ พร้อมทั้ง มุ่งมั่นที่จะปรับปรุงการดำเนินการดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง / The company will follow up and evaluate Environmental Management in accordance  management program and perform continual improvement.
  4. บริษัทฯ จะสื่อสารและฝึกอบรม ให้ความรู้และสร้างจิตสำนึกให้กับพนักงาน ผู้รับเหมาและ ผู้ที่เกี่ยวข้องในการดำเนินกิจกรรมของบริษัท  เพื่อให้เกิดความตระหนัก ความเข้าใจในการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม กฎหมายสิ่งแวดล้อม และข้อกำหนดของสิ่งแวดล้อมต่างๆ  / The company will communicate and awareness training to associates, contractors and concern persons. To enhance understanding of environmental management system, environmental legal and other requirement.